Uppdragsvillkor

Rättsskydd eller rättshjälp

Vi på Advokatbyrån Baaken undersöker om ni har rätt till rättsskydd ert  försäkringsbolag. Har ni rätt till rättskydd innebär detta att ert försäkringsbolag täcker för dem omfattande advokat- och rättegångskostnader.

I vissa fall kan en klient ha rätt till rättshjälp vilket innebär att staten täcker för advokat och- rättegångskostnaderna. Även om du beviljas rätt till rättshjälp kan du bli förpliktigad att ansvar för en viss procentandel av kostnaderna beroende på dina inkomster. 

Vi på Advokatbyrån Baaken debiterar löpande arvode för utfört arbete samt omkostnader och utlägg. Mervärdesskatt utgår på tjänsterna. Vi debiterar för allt nerlagt arbete såsom kontakter med klienter, myndigheter och domstol men även för möten och  granskning och upprättande av handlingar.

Arvodet beräknas, såvida inte annat överenskommits, efter uppdragets art, komplexitet, brådska och omfattning samt den tid som har lagts ned i ärendet och i övrigt enligt de principer som gäller enligt Sveriges advokatsamfund.

Vi har rätt att fakturera delarvode eller arvodesbelopp á conto men även rätt till skäligt förskott på arvode och utlägg.

För den händelse rättsskyddsförsäkring endast ersätter del av fakturerat arvode förbehåller vi oss rätten att fakturera klienten resterande del.

Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser. Betalningspåminnelse debiteras med 50 kr. Vid utebliven betalning har advokaten rätt att avbryta arbetet för klienten.

arvode och fakturering

arvode och fakturering

Vi på Advokatbyrån Baaken debiterar löpande arvode för utfört arbete samt omkostnader och utlägg. Mervärdesskatt utgår på tjänsterna. Vi debiterar för allt nerlagt arbete såsom kontakter med klienter, myndigheter och domstol men även för möten och  granskning och upprättande av handlingar.

Arvodet beräknas, såvida inte annat överenskommits, efter uppdragets art, komplexitet, brådska och omfattning samt den tid som har lagts ned i ärendet och i övrigt enligt de principer som gäller enligt Sveriges advokatsamfund.

Vi har rätt att fakturera delarvode eller arvodesbelopp á conto men även rätt till skäligt förskott på arvode och utlägg.

För den händelse rättsskyddsförsäkring endast ersätter del av fakturerat arvode förbehåller vi oss rätten att fakturera klienten resterande del.

Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser. Betalningspåminnelse debiteras med 50 kr. Vid utebliven betalning har advokaten rätt att avbryta arbetet för klienten.

Ansvarsbegränsningar

Advokatbyrån är inte ansvarig gentemot klienten om den information och uppgifter som klienten lämnat inte är riktig. Samma sak gäller om klienten utelämnar eller ger ofullständig information. Uppstår skada eller förlust till följd härav är Advokatbyrån inte ansvarig varken gentemot klienten eller annan drabbad.


Advokatbyrån är inte heller ansvarig för förlust eller skada som uppkommit till följd av att klienten använt Advokatbyråns i annat syfte eller ändamål för vilka de givits.

Skulle Advokatbyrån avbryta sitt arbete eller relationen med klienten på grund av omständighet som beror på klienten eller på skyldighet enligt lag eller god advokatsed, har Advokatbyrån inte något ansvar för den skada som detta kan leda till.


Advokatbyråns ansvarsbegränsningar enligt dessa uppdragsvillkor är tillämpliga även på Advokatbyråns övriga personal samt tidigare anställd personal.

behandling av personuppgifter

Den information som klienten lämnar till Advokatbyrån Baaken skyddas på ett för respektive ärende lämpligt sätt och i enlighet med Sveriges advokatsamfunds regler om god advokatsed.

Advokatbyrån Baaken kommunicerar med klienten och andra som är involverade i ett uppdrag på flera sätt, bland annat via e-post. Även om e-post är ett effektivt sätt att kommunicera på innebär det risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Advokatbyrån Baaken åtar sig inget ansvar för dessa risker. Om klienten skulle föredra att vi inte kommunicerar via exempelvis e-post ska klienten meddela detta till den advokat som är ansvarig för ärendet.

Den information som klienten lämnar till Advokatbyrån Baaken skyddas på ett för respektive ärende lämpligt sätt och i enlighet med Sveriges advokatsamfunds regler om god advokatsed.

Advokatbyrån Baaken kommunicerar med klienten och andra som är involverade i ett uppdrag på flera sätt, bland annat via e-post. Även om e-post är ett effektivt sätt att kommunicera på innebär det risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Advokatbyrån Baaken åtar sig inget ansvar för dessa risker. Om klienten skulle föredra att vi inte kommunicerar via exempelvis e-post ska klienten meddela detta till den advokat som är ansvarig för ärendet.

behandling av personuppgifter