SOCIALRÄTT

Socialrätt

I vissa  fall, ger svensk lag socialnämnden  och  läkare rätt att  vårda och  behandla människor med ett visst tvång, s.k. tvångsvård. Syftet är att minimera risken för att någon far illa eller  skadar sig själv. Det kan då  bli fråga om vård av unga,  LVU, vård av missbrukare, LVM, psykiatrisk tvångsvård, LPT, och rättspsykiatrisk vård, p.g.a. brott, LRV 

Tvångsomhändertagande av barn; Lagen om vård av unga (LVU)

I en del fall beslutar socialtjänsten att omedelbart omhänderta barn som de misstänker far illa. Det ska då bedömas föreligga påtaglig risk för att barnets hälsa och utveckling kan komma att skadas om inte barnet omhändertas enligt lagen om vård av unga (LVU). 

Vi har god erfarenhet av att både företräda föräldrarna såsom offentliga biträden eller barnet/barnen såsom ställföreträdare. Såsom ombud visar vi stort engagemang och har som målsättning att tillvarata dina rättigheter på bästa sätt.

LVM – Lagen om vård av missbrukare

Lagen ger samhället möjlighet att ta hand om personer som till följd av ett gravt missbruk av exempelvis alkohol eller narkotika riskerar att fara riktigt illa. Syftet med lagen är att personen i fråga ska få behandling och stöd för att kunna bryta sitt missbruk. De ska också motiveras till frivillig behandling.

LPT – lagen om psykiatrisk tvångsvård

Många människor drabbas någon gång av psykisk ohälsa. Vissa är så olyckligt lottade att de lever med någon form av psykisk sjukdom eller symtom större delen av sitt liv. Dessa personer mottar kontinuerligt eller periodvis psykiatrisk vård.

Om särskilda kriterier är uppfyllda kan ansvarig läkare ha rätt att besluta om att man ska erhålla psykiatrisk vård som är förknippad med någon form av tvång (tvångsvård). Då tillämpas lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Socialrätt

I vissa  fall, ger svensk lag socialnämnden  och  läkare rätt att  vårda och  behandla människor med ett visst tvång, s.k. tvångsvård. Syftet är att minimera risken för att någon far illa eller  skadar sig själv. Det kan då  bli fråga om vård av unga,  LVU, vård av missbrukare, LVM, psykiatrisk tvångsvård, LPT, och rättspsykiatrisk vård, p.g.a. brott, LRV 

Tvångsomhändertagande av barn; Lagen om vård av unga (LVU)

I en del fall beslutar socialtjänsten att omedelbart omhänderta barn som de misstänker far illa. Det ska då bedömas föreligga påtaglig risk för att barnets hälsa och utveckling kan komma att skadas om inte barnet omhändertas enligt lagen om vård av unga (LVU). 

Vi har god erfarenhet av att både företräda föräldrarna såsom offentliga biträden eller barnet/barnen såsom ställföreträdare. Såsom ombud visar vi stort engagemang och har som målsättning att tillvarata dina rättigheter på bästa sätt.

LVM – Lagen om vård av missbrukare

Lagen ger samhället möjlighet att ta hand om personer som till följd av ett gravt missbruk av exempelvis alkohol eller narkotika riskerar att fara riktigt illa. Syftet med lagen är att personen i fråga ska få behandling och stöd för att kunna bryta sitt missbruk. De ska också motiveras till frivillig behandling.

LPT – lagen om psykiatrisk tvångsvård

Många människor drabbas någon gång av psykisk ohälsa. Vissa är så olyckligt lottade att de lever med någon form av psykisk sjukdom eller symtom större delen av sitt liv. Dessa personer mottar kontinuerligt eller periodvis psykiatrisk vård.

Om särskilda kriterier är uppfyllda kan ansvarig läkare ha rätt att besluta om att man ska erhålla psykiatrisk vård som är förknippad med någon form av tvång (tvångsvård). Då tillämpas lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).