Verksamhetsområde

Brottmål

Brottmål

Vi på Advokatbyrån BAAKEN åter oss uppdrag som offentlig försvarare.

Du ska alltid begära en offentlig försvarare om du är misstänkt för ett brott. En offentlig försvarare, eller försvarsadvokat, är en advokat som staten bekostar för att biträda dig redan under polisförhör men även rätten om åtal väcks.I vissa fall kan staten neka dig rätt till offentlig försvarare (de flesta gånger vid ringa brott). 

Begär oss redan när du är misstänkt och ska på polisförhör.

Offentlig försvarare

Målsägandebiträde

Om du blivit utsatt för ett brott som är polisanmält eller ska polisanmälas kan du begära oss på Advokatbyrån BAAKEN som målsägandebiträde.

Som ditt målsägandebiträdet är det vår uppgift att tillvarata dina intressen, exempelvis att föra din skadeståndstalan i brottmålet. Du kan som brottsoffer ha rätt till bland annat kränkningsersättning eller ersättning för sveda och värk.

Målsägandebiträde förordnas på begäran av klienten i mål där behov av biträde finns. Staten står för kostnaderna för denna. 

Önskar du oss som målsägandebiträde kan du uppge detta till polisen eller domstolen.

Vi åtar oss uppdrag som särskild företrädare för barn.

En särskild företrädare för barn förordnas när det misstänks att ett barn har blivit utsatt för ett brott av den ena eller båda vårdnadshavarna eller annan närstående. Det är tingsrätten som förordnar oss som särskild företrädare.

När vi åtar oss uppdraget som särskild företrädare blir vi som ställföreträdande vårdnadshavare för barnet i alla frågor som rör utredningen och rättegången. Det är vi som särskilda företrädaren som godkänner att barnet kan höras av polisen och även läkarundersökas.

Särskild företrädare för barn

Offentlig försvarare

Vi på Advokatbyrån Baaken åter oss uppdrag som offentlig försvarare.

En offentlig försvarare, eller försvarsadvokat, är en advokat som staten bekostar för att biträda dig i rätten. Du har alltså rätt till att begära en offentlig försvarare så snart du får reda på att du är misstänkt för ett brott. I vissa fall har du inte rätt till offentlig försvarare det beror på vilket typ av brott som du misstänkt på. 

Du bör, som misstänkt alltid begära en offentlig försvarare och därefter ta domstolen ställning till om du har rätt till försvarare. Domstolen kommer sedan att ta ställning till om du har rätt till det eller inte. Du kan alltid begära oss som din offentliga försvarare.

Målsägandebiträde

Om du blivit utsatt för ett brott som är polisanmält eller ska polisanmälas kan du begära oss på Advokatbyrån Baaken som målsägandebiträde.

Vi på Advokatbyrån Baaken kan förordnas som Målsägandebiträde i ärenden som rör exempelvis misshandel, sexualbrott, olaga frihetsberövande, rån och vållande till kroppsskada.

När vi åter oss uppdraget som målsägandebiträdet är det vår uppgift att tillvarata dina intressen, exempelvis att föra din skadeståndstalan i brottmålet. Du kan som brottsoffer ha rätt till bland annat kränkningsersättning eller ersättning för sveda och värk.

Målsägandebiträde förordnas på begäran av klienten i mål där behov av biträde finns. Staten står för kostnaderna för denna. Det är tingsrätten som förordnar målsägandebiträde. 

Önskar du oss som målsägandebiträde kan du uppge detta till polisen eller till domstolen.

Särskild företrädare för barn

Vi åtar oss uppdrag som särskild företrädare för barn.

En särskild företrädare för barn (under 18 år) ska förordnas när det misstänks att ett barn har blivit utsatt för ett brott av den ena eller båda vårdnadshavarna eller annan närstående. Detta blir också aktuellt om den vårdnadshavaren som inte är misstänkt för brott p.g.a. sitt förhållande till den misstänkte har svårt att tillvarata barnets intressen på ett objektivt sätt.

Det är tingsrätten som förordnar oss som särskild företrädare.

När vi åtar oss uppdraget som särskild företrädare blir vi som ställföreträdande vårdnadshavare för barnet i alla frågor som rör utredningen och rättegången. Det vi som särskilda företrädaren som godkänner att barnet kan höras av polisen och även läkarundersökas. I flesta fall är det vi i egenskap av särskilda företrädaren som hämtar barnet på förskola eller skolan inför polisförhöret. Polisförhöret hålls mestadels Barnahus som är en plats särskilt anpassad för barn. Barnet får ta med sig en trygg person från förskolan eller skolan om det behövs.

Vanliga frågor

  1. Meddela polis eller åklagare att du vill anlita en försvarsadvokat från Advokatbyrån Baaken som din försvarare.
  2. Om du önskar en specifik advokat säger du namnet på honom eller henne.
  3. Tingsrätten utser den försvarsadvokat från Advokatbyrån Baaken som du valt som din offentliga försvarare.
  4. I de allra flesta fall betalar staten kostnaden för den offentliga försvararen.

Du har alltid rätt till en offentlig försvarare om t.ex. brottet du misstänkt för har lägst 6 månader i straffskalan, sitter anhållen , häktad eller när en utredning mot dig pågår hos polismyndigheterna och dina rättigheter behöver tillvaratas av en försvarare. Givetvis förkommer det flera fall där du kan få rätt till en offentlig försvarare. Om brottet du misstänkt för leder till böter har du i flesta fall inte rätt till en offentlig försvarare.

Du som är under 18 år och misstänkt för brott har alltid större möjlighet att få en offentlig försvarare än om du är vuxen. Detta gäller även om du är misstänkt för ett brott som endast kan leda till böter.

Det är staten som står för kostnaden för den offentliga försvararen. Om du sen blir frikänd från brotten behöver du inte betala tillbaka någonting. Om du blir däremot blir dömd för brottet blir du oftast skyldig att betala tillbaka. I vissa fall kan du behöva betala tillbaka hela eller delar av kostnaderna, det beror på vilken inkomst du har. 

Familjerätt

Vårdnad-, boende- och umgängestvister

Vi åtar oss uppdrag som rör vårdnad-, boende- och umgängestvister. Om du och den andra föräldern kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge om barnet på frivillig väg kan ni vända er till familjerätten i er kommunen kostnadsfritt. Familjerätten kan då hjälpa föräldrarna att reglera dessa frågor. Om du och den andra föräldern inte kan komma överens avseende dessa frågor kan det dock vara nödvändigt att istället anlita ett ombud som biträder dig i dessa frågor. Vi på Advokatbyrån BAAKEN har omfattande erfarenhet gällande tvister avseende vårdnad-, boende- och umgänge. Vi stöttar dig genom rättsprocessen och tillvaratar din rätt samtidigt som vi säkerställer att barnets bästa är i centrum. Är du i behov av ett ombud är du välkommen att höra av dig till oss.

Vårdnadshavaren är den personen som har den rättsliga vårdnaden för ett barn. Vårdnaden om ett barn består tills dess att barnet fyllt 18 år.

som vårdnadshavare har du rätten att fatta och vara delaktig i alla beslut som rör barnet.

Föräldrar som gifta blir automatiskt vårdnadshavare för barnet men inte i ogifta föräldrar. Om förädlarna är ogifta kan de få hjälp av familjerätten att fastställa faderskapet men även vårdnaden om barnet

Vårdnad

Boende

Om föräldrarna är separerade är barnets boende den plats där barnet i huvudsak bor. Man brukar även prata om barnets stadigvarande boende, det är även där barnen ska vara folkbokförd om inget annat är överenskommet. 

Barnet kan antigen har sitt stadigvarande boende hos sin mamma eller pappa.  Detta är alltså inte samma sak som vårdnaden om ett barn. 

Om föräldrarna har gemensam vårdnad, kan barnet bo växelvis hos dem eller mer hos den ena och umgås med den andra föräldern på särskilt bestämda perioder. 

Det är barnets rätt till en god och nära relation till båda av sina föräldrar. Därav har barnet i flesta fall rätt till umgänge med den föräldrar som han eller hon inte bor med. Denna rätten frånfaller om det anses oförenligt med barnets bästa att umgås med umgängesföräldrar.

Umgänge

Familjerätt

Umgänge

Det är barnets rätt till en god och nära relation till båda av sina föräldrar. Därav har barnet i flesta fall rätt till umgänge med den föräldrar som han eller hon inte bor med. Denna rätten frånfaller om det anses oförenligt med barnets bästa att umgås med umgängesföräldrar.

Vårdnad

Vårdnadshavaren är den personen som har den rättsliga vårdnaden för ett barn. Vårdnaden om ett barn består tills dess att barnet fyllt 18 år. som vårdnadshavare har du rätten att fatta och vara delaktig i alla beslut som rör barnet. Föräldrar som gifta blir automatiskt vårdnadshavare för barnet men inte i ogifta föräldrar. Om förädlarna är ogifta kan de få hjälp av familjerätten att fastställa faderskapet men även vårdnaden om barnet

Boende

Om föräldrarna är separerade är barnets boende den plats där barnet i huvudsak bor. Man brukar även prata om barnets stadigvarande boende, det är även där barnen ska vara folkbokförd om inget annat är överenskommet. 

Barnet kan antigen har sitt stadigvarande boende hos sin mamma eller pappa.  Detta är alltså inte samma sak som vårdnaden om ett barn. 

Om föräldrarna har gemensam vårdnad, kan barnet bo växelvis hos dem eller mer hos den ena och umgås med den andra föräldern på särskilt bestämda perioder. 

Vårdnad-, boende- och umgängestvister

Vi åtar oss uppdrag som rör vårdnad-, boende- och umgängestvister. I det fall föräldrarna kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge om barnet på frivillig väg kan de vända sig till familjerätten i kommunen. Familjerätten kan då hjälpa föräldrarna att reglera dessa frågor. Det är kostnadsfritt att vända sig dit. Då föräldrarna inte kan komma överens avseende dessa frågor kan det dock vara nödvändigt att istället anlita ett ombud som för den ena förälderns talan i domstol. En tvist avseende vårdnad-, boende- och umgänget är ofta mycket mentalt påfrestande för föräldern. Är du i behov av ett ombud är du välkommen att höra av dig till oss. Vi som ombud stöttar dig genom rättsprocessen och lägger alltid ned stort engagemang i vårt arbete att tillvarata din rätt. Utgångspunkten är alltid barnets bästa.

Socialrätt

Socialrätt

I vissa  fall, ger svensk lag socialnämnden  och  läkare rätt att  vårda och  behandla människor med ett visst tvång, s.k. tvångsvård. Syftet är att minimera risken för att någon far illa eller  skadar sig själv. Det kan då  bli fråga om vård av unga,  LVU, vård av missbrukare, LVM, psykiatrisk tvångsvård, LPT, och rättspsykiatrisk vård, p.g.a. brott, LRV 

Ibland beslutar socialtjänsten att omedelbart omhänderta barn som de misstänker far illa. Det ska då bedömas föreligga påtaglig risk för att barnets hälsa och utveckling kan komma att skadas om inte barnet omhändertas enligt lagen om vård av unga (LVU). 

Du som vårdnadshavare har under utredningstiden samt vid domstolsförhandlingar rätt till att anlita ett ombud som staten bekostar. Du uppger namnet på ditt ombud till socialtjänsthandläggaren eller till förvaltningsrätten som senare förordnar ombudet som ditt offentliga biträde under hela processen.

Vi har en god erfarenhet av att företräda föräldrarna i LVU processer.  På Advokatbyrån BAAKEN engagerar vi oss på personlig nivå och ser till att tillvarata föräldrarnas intressen tillvaratas till varje pris.

Ring oss idag om du har frågor kring en orosanmälan, LVU eller umgängesbegräsning.

Tvångsomhändertagande Av Barn; Lagen Om Vård Av Unga (LVU)

LVM – Lagen Om Vård Av Missbrukare

Lagen ger samhället möjlighet att ta hand om personer som till följd av ett gravt missbruk av exempelvis alkohol eller narkotika riskerar att fara riktigt illa. Syftet med lagen är att personen i fråga ska få behandling och stöd för att kunna bryta sitt missbruk. De ska också motiveras till frivillig behandling. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i LVM mål.

Advokatbyrån BAAKEN har många gånger företrätt klienter som varit föremål psykiatrisk tvångsvård.

Om särskilda kriterier är uppfyllda kan ansvarig läkare ha rätt att besluta om att den som lider av t ex psykisk ohälsa ska erhålla psykiatrisk vård som är förknippad med någon form av tvång (tvångsvård). Då tillämpas lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Beslutet kan alltid överklagas.

LPT – Lagen Om Psykiatrisk Tvångsvård

I vissa  fall, ger svensk lag socialnämnden  och  läkare rätt att  vårda och  behandla människor med ett visst tvång, s.k. tvångsvård. Syftet är att minimera risken för att någon far illa eller  skadar sig själv. Det kan då  bli fråga om vård av unga,  LVU, vård av missbrukare, LVM, psykiatrisk tvångsvård, LPT, och rättspsykiatrisk vård, p.g.a. brott, LRV 

Tvångsomhändertagande Av Barn; Lagen Om Vård Av Unga (LVU)

I en del fall beslutar socialtjänsten att omedelbart omhänderta barn som de misstänker far illa. Det ska då bedömas föreligga påtaglig risk för att barnets hälsa och utveckling kan komma att skadas om inte barnet omhändertas enligt lagen om vård av unga (LVU). 

Vi har god erfarenhet av att både företräda föräldrarna såsom offentliga biträden eller barnet/barnen såsom ställföreträdare. Såsom ombud visar vi stort engagemang och har som målsättning att tillvarata dina rättigheter på bästa sätt.

LVM – Lagen Om Vård Av Missbrukare

Lagen ger samhället möjlighet att ta hand om personer som till följd av ett gravt missbruk av exempelvis alkohol eller narkotika riskerar att fara riktigt illa. Syftet med lagen är att personen i fråga ska få behandling och stöd för att kunna bryta sitt missbruk. De ska också motiveras till frivillig behandling.

LPT – Lagen Om Psykiatrisk Tvångsvård

Många människor drabbas någon gång av psykisk ohälsa. Vissa är så olyckligt lottade att de lever med någon form av psykisk sjukdom eller symtom större delen av sitt liv. Dessa personer mottar kontinuerligt eller periodvis psykiatrisk vård.

Om särskilda kriterier är uppfyllda kan ansvarig läkare ha rätt att besluta om att man ska erhålla psykiatrisk vård som är förknippad med någon form av tvång (tvångsvård). Då tillämpas lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Migrationsrätt

Migrationsrätt

Vi på Advokatbyrån BAAKEN åtar oss uppdrag som offentligt biträde i asylärenden.

När någon vill söka skydd i Sverige ska du lämna in din ansökan om asyl hos gränspolisen när du reser in i Sverige, eller på en av Migrationsverkets ansökningsenheter. 

Som asylsökande har du ofta rätt till ett offentligt biträde kostnadsfritt. Advokatbyrån BAAKEN säkerställer att dina rättigheter som asylsökande tillvaratas under hela processen.

Vi inleder alltid kontakten med asylsökande med ett möte innan vi tillsammans går på asylutredningen hos Migrationsverket. 

Kontakta oss om du behöver rådgivning.

Asyl

Vi på Advokatbyrån Baaken åtar oss uppdrag som offentligt biträde i asylärenden. Den som söker asyl söker skydd i ett annat land än i sitt egna hemland. 

När någon vill söka skydd i Sverige ska du lämna in din ansökan om asyl hos gränspolisen när du reser in i Sverige, eller på en av Migrationsverkets ansökningsenheter. 

Som asylsökande har du ofta rätt till ett offentligt biträde kostnadsfritt. Du har alltid rätt att önska vilket offentligt biträde du vill när du ansöker om asyl i Sverige. Vi som offentliga biträden på Advokatbyrån Baaken finns vid din sida under hela asylprocessen och säkerställer att dina rättigheter som asylsökande tillvaratas. Vi inleder alltid kontakten med asylsökande med ett möte innan vi tillsammans går på asylutredningen hos Migrationsverket. Detta just för att du som asylsökande ska veta vad som är viktigt och vad du ska särskilt ska tänka på under asylutredningen.